Izobraževalni program za mestne menedžerje

Izobraževalni program za mestne menedžerje

Izobraževalni program za mestne menedžerje

Naloga mestnih menedžerjev je upravljati mestno središče s ciljem trajnostnega razvoja mestnih središč za kakovostno bivanje tako prebivalcev kot obiskovalcev. Z namenom razvoja kompetenc mestnih menedžerjev v Sloveniji smo skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javno agencijo SPIRIT Slovenija razvili izobraževalni program za mestne menedžerje. V Evropi se mesta zavedajo problema izumiranja mestnih središč in zato obstajajo združenja za upravljanje mestnih središč (TCM - Town Centre Management), v okviru katerih ponujajo tudi razna izobraževanja in usposabljanja za mestne menedžerje. Gre za krajše in intenzivnejše programe, ki dajejo izjemne rezultate. Tudi v izobraževalnem programu za mestne menedžerje smo prepoznali najpomembnejše kompetence ter jih oblikovali v intenziven program, ki smo ga prilagodili slovenskim razmeram.


Program
Predavatelji
Komu je program namenjen
Potek programa in prijava

Program za mestne menedžerje s primeri dobrih praks

Modul 1: Poznavanje modela menedžmenta mestnih središč (TCM) - Uporabite sodobne načine upravljanja podprte z IKT
 

 • Model menedžmenta mestnih središč
 • Procesi odločanja v mestu
 • Pomembna področja TCM ter strokovna področja: trajnostni razvoj, načrtovanje prostora, urbanizem, sistemi mobilnosti, energetska učinkovitost …
 • IKT sistem kot podpora odločanju in upravljanju: Menedžment IT za upravljanje mestnih središč (sodelovanje s ponudniki IT za velike, kompleksne projekte, Zbiranje podatkov in upravljanje velikih baz (vklj. internet stvari), priložnosti Turizma 4.0 za mestna središča, priložnosti Blockchain za mestna središča)                                                                                                                             

Dobre prakse na primeru Ljubljanje

Modul 2: Strateški management mestnih središč in spodbujanje podjetništva - Prepoznajte priložnosti za vaše mestno središče
 

 • Strateško vodenje in razmišljanje - prepoznavanje priložnosti mesta za razvoj
 • povezovanje zgodovinskih, kulturnih in aktualnih priložnosti
 • Odločanje v nepredvidljivih okoliščinah
 • Vodenje kompleksnih projektov
 • Ustvarjanje spodbudnega okolja za podjetništvo
 • Prepoznavanje ozkih grl za razvoj
 • Povezovanje za partnerstva, sklepanje strateških partnerstev

Dobre prakse na primeru Celja

Modul 3: Inoviranje in trženje v mestnih središčih - Ustvarjajte skupaj in najboljše ideje uresničite
 

 • Inoviranje/uresničevanje idej
 • Upravljanje z novostmi
 • Participacija za zbiranje idej, kreiranje
 • Razvoj ideje, prototip, testiranje, uvajanje, trženje
 • Trženje (mesta, dogodkov, turizma, kulture …)
 • Oblikovanje blagovne znamke mestnega središča
 • Spretnosti iskanja finančnih virov, razporejanja virov glede na prioritete

Dobre prakse na primeru Kopra

Modul 4: Komuniciranje za obuditev mestnih središč - Postanite uspešnejši z boljšim komuniciranjem
 

 • Uspešno komuniciranje z deležniki (strokovnjaki, interesnimi skupinami, občani, podjetniki, trgovci, gostinci ...)
 • Povezovanje in mreženje
 • Komuniciranje v interdisciplinarnem timu ter vodenje timov/strokovnjakov
 • Osnove pogajanj in lobiranja
 • Komuniciranje ob podpori IKT
 • Komunikacijske tehnike vplivanja/prepričevanja (prepričati različne deležnike za idejo/spremembo)

Dobre prakse na primeru Maribora

Zaključno srečanje: Svečana podelitev certifikatov Iskrene čestitke
 

Teden dni po zadnjem modulu se bodo udeleženci ponovno zbrali v Ljubljani na svečani podelitvi in mreženju. Predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenije, javne agencije, bodo udeležencem z opravljenimi vsemi obveznostmi izobraževanja podelili certifikate.

Moduli v programu Mestni menedžerji

»Izvedba usposabljanja je sofinancirana s strani SPIRIT Slovenija, javne agencije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.«

logotipi Spirit Slovenija, DOBA Fakulteta

Predavatelji, ki vas bodo usposobili za soočanje z izzivi

Izobraževanje za mestne menedžerje bodo vodili praktiki s področja upravljanja mestnih središč ter odlični visokošolski učitelji DOBA Fakultete, ki bodo s sodobnimi učnimi metodami in tehnikami spodbujali vašo aktivnost za dosego kakovostnih rezultatov.

Simon Mokorel – področje IKT

Andrej Žižek – upravljanje mestnih središč in pametna mesta

Matic Bizjak, mag. (mestni menedžer Ljubljana) – upravljanje mestnih središč in dobre prakse

doc. dr. Marina Letonja – strategija in podjetništvo

doc. dr. Aljaž Stare – strategije in projekti 

dr. Karolina Babič – upravljanje inovacij (storitve)

mag. Matej Koren – trženje novosti, strategije

doc. dr. Andrej Kovačič – komuniciranje navzven, pogajanja

doc. dr. Marko Divjak – komuniciranje v timih, vodenje

Odgovorni za upravljanje mestnih središč (predstavitev dobrih praks):

 • Ljubljana – Matic Bizjak, mag. (Mestna občina Ljubljana)
 • Celje – Tadeja Falnoga (Zavod Celeia Celje)
 • Koper – Jana Tolja in Miran Košpenda (Mestna občina Koper, Združenje mestnih občin Slovenije)
 • Maribor – Helena Turk, Gordana Kolesarič, Tadej Kurent (Mestna občina Maribor)

»Izvedba usposabljanja je sofinancirana s strani SPIRIT Slovenija, javne agencije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.«

Logotipi Doba Fakultete, Spirit Slovenija

Program je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z menedžmentom mestnih središč

 • mestnim menedžerjem
 • osebam, ki so zadolžene za upravljanje mestnega središča
  • direktorjem mestne/občinske uprave
  • vodjem kabineta župana
  • vodjem oddelkov (za gospodarstvo, infrastrukturo, komunalo, ipd.)
 • osebam iz institucij, ki z občino sodelujejo pri upravljanju mestnih središč
 • ostali, ki jih zanima upravljanje in razvoj mestnih središč

Skupno vsem je, da se želite usposobiti za uspešno vodenje in upravljanje mestnih središč.

Udeleženci izobraževanja za mestne menedžerje boste po končanem programu ...

Razvili specifične/strokovne kompetence:

 • poznali model menedžmenta mestnih središč;
 • Poznali procese odločanja v mestu (organizacijska struktura in delovanje mesta);
 • seznanjeni boste s pomembnimi strokovnimi področji za mestna središča - splošni pregled (infrastruktura, mobilnost, planiranje prostora - urbanizem, kulturna dediščina, trajnostni razvoj, varnost, nastanitve …);
 • znali uporabiti IKT za analizo in vrednotenje stanja v mestu, kot podpora odločanju;
 • razvili spretnosti iskanja finančnih virov, razporejanja virov glede na prioritete;
 • znali organizirati trženje (mesta, dogodkov, turizma, kulture …).

Razvili splošne/prenosljive kompetence:

 • razumeli pomen odločanja v nepredvidljivih okoliščinah;
 • znali prepoznati priložnosti za razvoj mestnega središča;
 • Znali voditi interdisciplinarne time;
 • znali voditi kompleksne projekte;
 • poznali proces inoviranja in upravljanja novosti v mestnem središču;
 • Znali uresničiti ideje za razvoj mestnega središča;
 • sposobni uspešnega komuniciranja navzven in navznoter (pisno in ustno, predstavitve, pogajanja);
 • razumeli moč povezovanja in mreženja – za uspešna partnerstva.

»Izvedba usposabljanja je sofinancirana s strani SPIRIT Slovenija, javne agencije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.«

Logotip ministrstvo za gospodarski razvoj

Potek izobraževanja za mestne menedžerje

Glede na pretekle izkušnje, rezultate raziskave, kakšna oblika izobraževanja bi bila najprimernejša za mestne menedžerje (delavnice, dobre prakse, kombinirano online in v živo), smo izvedbo izobraževanja predvideli kot sledi:

 • Izobraževanje sestavljajo štirje vsebinski moduli, ki si sledijo v obdobju enega meseca;
 • En vsebinski modul bo sestavljen iz enodnevnega srečanja ter enotedenske priprave na srečanje v virtualnem prostoru;
 • Srečanja si bodo po programu sledila vsak četrtek (4 srečanja).
 • Enodnevno srečanje bodo sestavljali delavnica s študijami primerov na začetku, gostujoče predavanje prikaza dobrih praks iz vsebin modula, kosilo ter ogled primerov dobrih praks v središču mesta; mesto, ki bo gostilo srečanje, bo pripravilo tudi ogled/predstavitev dobrih praks;
 • Enotedenska priprava na srečanje bo potekala v virtualnem prostoru in vključevala začetno virtualno predavanje, nato pa prebiranje gradiv o tistem področju ter ogled raznih posnetkov s pomočjo postavljenih izzivov;
 • Udeleženci bodo skozi celotno izobraževanje pripravili aplikativno nalogo za razvoj mestnega središča svoje občine;
 • Na delavnicah bodo udeleženci delali timske naloge v obliki študij primerov, katere rešitve bodo predstavili in o njih diskutirali.

Dodana vrednost programa

 • Inovativno in personalizirano učenje z delom na konkretnih projektih in takojšnjo uporabnostjo za občine.
 • Mreženje - srečali se boste v živo in online z ljudmi s področja upravljanja mestnih središč.
 • Vašo prizadevnost in motiviranost bomo nagradili s certifikatom za več priložnosti v karieri. Pogoj za pridobitev certifikata je udeležba na vsaj treh srečanjih v modulu in pripravljena aplikativna naloga.
 • Možnost priznavanja neformalnih znanj.

Vaša prijava in kotizacija

Prijavo uredite online.

Zbiranje prijav: 

Vaša investicija v razvoj znanj je
400 EUR (bruto) na udeleženca

(razliko do polne cene programa 1.500 EUR sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko izvajalske institucije SPIRIT Slovenija, javna agencija)

»Izvedba usposabljanja je sofinancirana s strani SPIRIT Slovenija, javne agencije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.«

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli