Novice

Spremljajte naše novice
06. junij 2023

Erasmus spodbude

Erasmus+ omogoča dodatne finančne spodbude za študente z manj priložnostmi.

Študenti iz okolij z manj možnostmi bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+. Študenti, ki izpolnjujejo pogoje ene izmed 9 skupin udeležencev z manj priložnostmi bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+.

  • Posebne potrebe: telesni, duševni, intelektualni ali senzorični primanjkljaji, npr. invalidnosti, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni itn.
  • Zdravstvene težave: zdravstvene težave, vključno s hudimi oz. kroničnimi boleznimi ali kakršnimi koli drugimi telesnimi ali duševnimi stanji.
  • Kulturne razlike: posamezniki/-ce z migrantskim ali begunskim ozadjem, novo prispeli migranti/ke pripadniki/ce nacionalne ali etnične manjšine, uporabniki/ce znakovnega jezika, posamezniki/ce s težavami pri jezikovnem prilagajanju in kulturni vključenosti itn.
  • Ovire, povezane z diskriminacijo: diskriminacija povezana s spolom (spolna identiteta, izražanje spola itn.), starostjo, etnično pripadnostjo, religijo, prepričanjem, spolno usmerjenostjo, invalidnostjo ali presečnimi dejavniki (kombinacija ene ali več omenjenih diskriminatornih ovir).
  • Ekonomske ovire: ekonomska prikrajšanost, tj nizek življenjski standard, nizek dohodek, in osebe, ki morajo ob izobraževanju delati za preživetje, so odvisne od sistema socialnega varstva, so dolgotrajno brezposelne, živijo v negotovih razmerah ali revščini, so brezdomci/ke v dolgovih ali imajo finančne težave itn.
  • Družbene ovire: omejene socialne kompetence, asocialna ali visoko tvegana vedenja, storilci/ke kaznivih dejanj, uporabniki/ce drog ali alkohola ali socialna marginalizacija, študentje starši skrbnik/ce, rejnik/ice ali sirota oziroma oseba, ki je živela ali živi v institucionalni oskrbi.
  • Ovire, povezane s sistemi izobraževanja in usposabljanja: posamezniki/ce ki so zgodaj izstopili iz sistemov izobraževanja in usposabljanja, nizko kvalificirani odrasli, težave ki so posledica izobraževalnih sistemov, ki ustvarjajo strukturne ovire ali ne upoštevajo v celoti posebnih potreb posameznika/ce.
  • Geografske ovire: življenje v oddaljenih ali podeželskih območjih, na majhnih otokih ali v obrobnih/najbolj oddaljenih regijah, v predmestjih, v območjih z manj storitvami (omejen javni prevoz, slaba infrastruktura) ali manj razvitih območjih v tretjih državah itn.
  • Redna zaposlitev: posamezniki/ce, ki so redno zaposlele/i in bi zaradi odhoda na mobilnost imele izpad dogodka.

Več informacij lahko dobite pri Erasmus koordinatorici: nina.turcin@doba.si

Preberite več o Erasmus mobilnostih in vtisih študentov in zaposlenih na DOBA Fakulteti.

'Moja pričakovanja so presežena. Po zaslugi programa Erasmus in DOBA Fakultete sem dobila priložnost izboljšati svoje veščine v realnem delovnem okolju. ' >>

Kristina Milosavljević, študentka programa Poslovanje in upravljanje v turizmu

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli