Prijatelji Dobe

O Dobi

Prijatelji Dobe

»Raziskava Svetovnega ekonomskega foruma o prihodnosti delovnih mest napoveduje, da bo za veliko poklicev potrebna višja stopnja kognitivnih sposobnosti, kot so ustvarjalnost, logično sklepanje in sposobnost reševanja problemov. Izobraževalni sistem bo moral znati tovrstne veščine prenesti na svoje učence in študente. DOBA kot največja zasebna izobraževalna ustanova v Sloveniji in pomemben izobraževalni center v Mariboru sledi sodobnim trendom na področju izobraževanja. Kot pionir na področju e-izobraževanja v Sloveniji pa se lahko DOBA z več kot 20-letnimi izkušnjami izvajanja študijskih programov, ki so v celoti izpeljani preko spleta, postavi ob bok najboljšim evropskim ponudnikom e-izobraževanja. Verjamem, da tudi v prihodnje razvijala in nadgrajevala inovativne pedagoške pristope in programe, da bodo prilagojeni potrebam hitro razvijajočega se sveta in družbe.«


 

»Moji spomini na začetek DOBE so natančni, saj sem bila zraven na njen prvi, slovesno otvoritveni dan. Bila sem priča uresničitvi tudi mojih idej, da Maribor mora postati mesto znanja in ustvarjalnosti. Obstoječi šolski sistem se je prepočasi odzival na potrebe po novih znanjih, ki jih je napovedovala sprememba političnih, gospodarsko tržnih in družbenih odnosov v pričakovani samostojni Sloveniji, odprti v Evropo in svet. DOBA je pokazala izjemno mero posluha za vrsto znanj, ki jih je razvijajoče se okolje v naslednjih letih zahtevalo. Rasla je na vseh ravneh – po številu vpisanih in predavateljev, po sodelovanju s tujino, z novimi prostori, s publicistično dejavnostjo. Najbolj pa je rasla nenehna skrb za kvaliteto študija in uvajanje novih  tehnologij v izobraževalne procese. Vrh je gotovo edinstven študij na daljavo z mednarodno akreditacijo.« 


 

»Razumevanje samega sebe, družbenih tokov in naravnih sistemov okoli nas pomaga graditi trajnostno vzdržen svet. Zato pa je potrebno znanje, sveže in vključujoče. DOBA je sodobna izobraževalna institucija, ki ves čas podaja in razgrinja nova, uporabna znanja ter sodobna orodja za tlakovanje uspešnih zgodb. Vse skupaj pa na DOBI oplemenitijo še s srčnostjo, predanostjo in spoštovanjem do življenja samega. Poslanstvo, ki se dotakne vseh tako doma kot v tujini.«


 

»Nobenega projekta ni mogoče realizirati brez strokovnjakov. Ti morajo biti celovite osebnosti, strokovno izobraženi, izkušeni in pošteni. Podjetja danes potrebujejo vrhunske strokovnjake, ki morajo biti spodobni vzdrževati harmonijo med zaposlenimi in jih motivirati. S svojim zgledom, etičnim pristopom, skromnostjo in prizadevnostjo bodo v sodelavcih spodbudili tisto najboljše ter tako povečevali konkurenčnost, ki je condicio sine qua non dobrega poslovanja in obstoja na tržišču. Pri tem je treba misliti dolgoročno. Zato morajo svoje znanje, pridobljeno na fakulteti, redno dopolnjevati, da bi lahko sledili spremembam, ki se danes dogajajo vsako sekundo. Nekoč so bile spremembe bistveno redkejše, dotikale so se samo določenih skupin, danes so hitre in globalne ter zadevajo vsakogar.«


 

»Danes skoraj ni konference ali strokovnega srečanja, na katerem ne bi razpravljali ali vsaj omenili vse večjih in hitrejših sprememb na gospodarskem, tehnološkem in družbenem področju. Če smo še pred nekaj desetletji z znanjem, ki smo ga dobili z rednim izobraževanjem, pridobili tudi kompetence, s katerimi smo bili na trgu dela konkurenčni skoraj vso delovno dobo, so danes razmere popolnoma drugačne. Edina stalnica našega življenja so spremembe. Vedno nove tehnologije, procesi in dognanja pa narekujejo vedno nove kompetence. Znanje, ki je včeraj zadostovalo, danes potrebuje pomembne dopolnitve in nadgradnje, jutri pa bo verjetno neuporabno. Učenje postaja način življenja, potrebno znanje pa največja spremenljivka. Pri krepitvi znanj in kompetenc je kamenček v mozaiku tudi DOBA Fakulteta.«


 

»V današnjem hitro spreminjajočem svetu je zelo pomembo, da se znamo na izzive časa, digitalizacije in spreminjajočega se poslovnega okolja hitro odzvati. Z zavedanjem, da je znanje temelj, ki pa ga je potrebno v tem hitrem svetu nenehno preverjati in nadgrajevati. Znanje je odlična popotnica za delo v podjetjih. Manjka pa mladim danes izkušenj. Zato bi moral biti sistem nastavljen tako, da bi v času izobraževanja pridobili čim več praktičnih izkušenj. Prenosu izkušenj, ki se jih nikoli ne da predvideti in so vedno zelo kompleksne, bi bilo potrebno  med študijskim procesom nameniti več pozornosti. Zagotovo pa je tako kot pri vsaki stvari pomemben osebni interes, interes po napredovanju, interes po stalnem preverjanju tega, kar si med študijem pridobil in tega, kar se nato dogaja v realnem poslovnem svetu.«


 

»Ekonomija znanja, bliskovit razvoj tehnologije in globalizacija spreminjajo svet, procese in vloge, tudi vlogo menedžerjev. Njihovo temeljno poslanstvo sicer še vedno ostaja ustvarjanje dobrih poslovnih rezultatov, zagotavljanje rasti in razvoja podjetij, a v ekonomiji znanja se morajo menedžerji bolj kot kdajkoli prej osredotočati na človeški kapital, zato v ospredje prihajajo mehke veščine vodenja. Včasih so bili zanje pomembni le delničarji (shareholders), danes so pomembni vsi deležniki v okolju (stakeholders), ob tem pa tudi vpliv na družbo in okolje. Pred menedžerji je zato veliko izzivov tako pri lastni preobrazbi kot pri preobrazbi podjetij in zaposlenih. Vsak vodja se mora neprestano razvijati ter s svojim delovanjem biti zgled zaposlenim in vračati družbi, brez katere podjetje ne more delovati.«


 

»Znanje je bilo vedno temelj razvoja, tako je tudi danes in bo v prihodnje. Zato so zaposleni, ki znajo in so sposobni opravljati svoje delo kakovostno in učinkovito, želja vsakega uspešnega delodajalca in zato je cilj vsakega med njimi zagotoviti si najustreznejše kadre. Šole dajo potrebno formalno izobrazbo, nekatere šole pa dajo še več – dajo izobrazbo, ki temelji na poznavanju potreb in pričakovanj delodajalcev. DOBA je šola take vrste, ne samo zaradi 30-letnih izkušenj, ampak tudi zaradi angažiranosti in pozitivne naravnanosti, ki daje mladim energijo za delo, delodajalcem pa zaposlene, ki jih potrebujejo in s katerimi je veselje delati. Hvala za vaše angažirano delo, ki ga štajersko gospodarstvo čuti in, prosim – bodite takšni tudi v prihodnje!«


 

»Pred 30 leti se je pojavila praktično iz nič in kot je to v Mariboru običajno, skoraj nihče ni verjel, da se bo iz tega pionirskega in entuziastičnega začetka rodila zgodba o uspehu. Na DOBI so se zavedli pomena praktičnih znanj ljudi, ki so iz prakse prihajali, in jim pomagali to neprecenljivo praktično znanje nadgraditi in oplemenititi z novimi znanji, upoštevajoč dnevne delovne obveznosti in prilagajajoč se njihovemu prostemu času, o čemer sem se praktično prepričal tudi sam. Ko je Doba pred 20 leti pričela z online študijem, je bila to nova prelomnica in spet so orali ledino. Danes je DOBA zares pomembno središče znanja, ki nastavlja ogledalo marsikateri drugi izobraževalni instituciji. Ob tem je s svojo kulturo delovanja in odmevnimi akcijami ter neposredno podporo kulturnim institucijam še kako vključena v kulturno delovanje našega mesta.«


 

»V 30 letih izjemnega poslanstva je DOBA Fakulteta povsem uresničila svoje cilje in vizijo. Že takoj po tipajočih začetkih je postavila zanesljive temelje, ki so omogočili uresničitev želenega. Vstopila je v prihodnost, na DOBI so bili pionirji online študija in vizionarji v kvalitetni različnosti. Kadarkoli smo projekte ustvarjali skupaj, smo ob uspešnih zaključkih potrjevali smernice za naprej. SPK je tudi ob DOBI rasel in se razvijal v nezamenljiv most, ne samo med gospodarstvoma dveh držav, temveč tudi med številnimi slušatelji, danes člani SPK. Študentje in diplomanti na vseh stopnjah - dodiplomskem, podiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju izpostavljajo osebni pristop, četudi po elektronski poti. Prihodnost ostaja skupna, sodelovanje prav tako, saj smo oboji sledilci kakovosti sodobnega sveta.«


 

»Businet je mreža visokošolskih ustanov, ki ima 114 članic iz 31 držav. DOBA Fakulteta je najstarejši članica mreže iz Slovenije. V mreži Businet je izjemno cenjena ustanova. Vsi posamezniki, s katerimi sem sodeloval na DOBI, imajo potrebno znanje in zagon. Imajo željo, da se stvari uresničijo in da se uresničijo v korist študentov. Organizacija že od samih začetkov kaže vizijo razvijanja alternativnih možnosti učenja. Za fakulteto je izredno pomembno, da izkazuje kakovost, veščine in teoretična znanja, ki jih uči. Če uči, da morajo podjetja imeti "prave vrednote", mora te kazati tudi sama, v nasprotnem njeno sporočilo ni sprejeto. Glavne vrednote DOBA Fakultete so jasno vidne industriji, partnerjem, študentom in splošni javnosti. V času, ko je "trajnost" nekaj, za kar si ogromno ljudi prizadeva, je DOBA sprejela trajnostni model, ki bo v prihodnje videl še veliko rojstnodnevnih zabav.«


 

»Ko je DOBA pred 30 leti začela delovati, področje izobraževanja odraslih ni bilo družbeno priznano. Danes postaja njeno področje delovanja - znanje in izobraževanje - družbeno najbolj pomembno. Kar je bila v času Marije Terezije osemletka, je danes višja ali visoka šola. Ne drži več pregovor: "Študiraj, da ti ne bo treba delati." Nasprotno, danes se pravilo glasi: "Študiraj, da boš lahko delal in samostojno živel." Ljudje se bojijo robotov, strah jih je, kaj bodo delali, če jim bodo nove tehnologije odvzele delo. Strokovnjaki v razvitih državah ugotavljajo, da bo glavnino dela ljudi v prihodnosti predstavljalo prav izobraževanje /učenje. Ljudje bodo opravljali samo taka dela, pri katerih človek nima tekmeca v robotih: ustvarjalnost, samoiniciativa, čustva, empatija. Brez ustrezno razvitega človeškega kapitala ostanejo pridobitve nove tehnologije mrtve.«


 

»V življenju sem se srečeval z različnimi delovnimi okolji in mislim, da sem v vseh delal tisto, kar me je veselilo, da se nikoli nisem počutil brez izzivov, mlačno in dolgočasno. A tisto, po čemer imam v spominu delovno okolje DOBE, je strokovno vrhunska in neprekinjena podpora pedagoškemu delovanju, pripravljenost za uvajanje novih metod in tudi neposredno sodelovanje v izvedbi posameznih faz pedagoškega procesa. DOBA je moja edina izkušnja, v kateri so študentje ob mojem mentorstvu lahko izvedli študij in opravili študijske obveznosti v obliki empiričnega raziskovalnega projekta s stratificiranim vzorcem. Brez neposrednega sodelovanja strokovnih služb to ne bi bilo izvedljivo.«


 

»Svet današnjega in jutrišnjega dne je in bo poln nenehnih sprememb, ki so vedno bolj prepletene z raziskovalnimi in tehnološkimi dosežki. Zato nenehno izobraževanje, prilagojeno posamezniku, dostopno kjerkoli in kadarkoli, postaja nuja. Danes lahko samo ugibamo, kakšne bodo potrebe trga jutri. Zato postaja fleksibilnost, dostopnost in personalizacija izobraževanja, ki ne posega v posameznikovo življenje in kariero, ampak ju dopolnjuje, nujnost. To je nemogoče doseči brez odprtega, vseobsegajočega, vsem dostopnega izobraževanja, ki temelji na novih metodah, pristopih in tehnologijah. DOBA je to doumela že ob svojem nastanku. Danes je uveljavljena izobraževalna institucija, ena vodilnih v regiji, sposobna ponuditi fleksibilne, dostopne in napredne programe specifičnih znanj, ki jih doba nenehnih sprememb potrebuje.«


 

»Leta 1991 in 1992 sem bil (Rousov) podpredsednik izvršnega sveta Maribor, odgovoren za družbene dejavnosti, torej za šolstvo, kulturo, šport in socialo … Da bi se seznanil z dejavnostjo,  sem obiskoval posamezne "deležnike" ali "subjekte", ki so sodili v moj "resor". In me je pot zanesla v Razlagovo ulico, kjer je bil izobraževalni zavod DOBA, o katerem nisem vedel tako rekoč nič. Presenetila me je množica otrok, ki so hodili v slikarske delavnice in so jih bile polne stopnice in hodniki, drugi so obiskovali tečaje tujih jezikov in saj ne vem, kaj še vse … Prva leta po osamosvojitvi so pokala od idej, želje po izobraževanju in dopolnjevanju  znanj. DOBA, ki je danes doma v Prešernovi ulici, se imenuje fakulteta, izvaja dodiplomske, podiplomske, magistrske in doktorske študije, je nedvomno mariborska zgodba o uspehu in rasti.«


 

»V svetu je praksa, da se uspešna podjetja in organizacije združujejo v članske organizacije, ki spodbujajo razvoj in vzajemno učenje na področju družbene odgovornosti podjetij in širše družbe. Ponosni smo, da je DOBA Fakulteta že od leta 2010 članica Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO). V letu 2019 je fakulteta pridobila slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus za strateško celovitost pravne osebe. Ima spoštovanja vreden način razmišljanja in delovanja izobraževalne institucije, ki svojim zaposlenim in študentom z družbeno odgovornim ravnanjem in online študijem ponuja veliko več kot le osnovno dejavnost. S širjenjem znanja o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju pomembno vpliva na razvoj tega področja tako v Sloveniji kot v drugih državah in soustvarja boljšo družbo.«

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli