Novo v 2024! Varstvo okolja

Višja strokovna šola *25 let*

Varstvo okolja

Varovanje okolja, ekologija, tehnični sistemi, urejanje prostora, oskrbovalni sistemi, okoljske tehnologije ... Za vsa ta področja so značilne nenehne spremembe, zato je ključno, da sledite novim trendom in spoznanjem. Študij v programu Varstvo okolja in komunala ponuja odlične možnosti, da v dveh letih pridobite praktična in aktualna inženirska znanja.

Pridružite se našemu prenovljenemu, sodobnemu programu - VARSTVO OKOLJA


Predmetnik programa
Zakaj izbrati program
Študirali boste hibridno - v živo ali online
Vpis in šolnina

1. letnik

ECTS/KT
Poslovno komuniciranje in vodenje 5
Strokovna terminologija v tujem jeziku 5
Računalništvo in informatika 5
Okoljski sistemi 6
Okoljsko naravoslovje 5
Okoljski procesi 5
Krožno gospodarjenje z odpadki 6
Trajnostno poročanje 5
Predmet odprtega kurikula 1 5
Praktično izobraževanje 1 400 ur

2. letnik

ECTS/KT

Obvezni predmeti  
Krožno gospodarjenje z vodo 6
Trajnostno upravljanje prostora 5
Učinkovita raba energije 4
Okoljska ekonomika 4
IZBIRNI MODUL (Izberete en modul)  

INDUSTRIJSKO OKOLJE 

 • Industrijsko onesnaževanje
 • Trajnostno poročanje v industriji
 • Vode v industriji

PODJETNIŠTVO V OKOLJEVARSTVU

 • Trajnostno podjetništvo
 • Projektno vodenje
 • Financiranje okoljskih projektov

KOMUNALA

 • Vzdrževanje javnih površin
 • Oskrba s pitno vodo
 • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

PODEŽELSKO OKOLJE

 • Razvoj in urejanje podeželja
 • Vplivi kmetijstva na okolje
 • Raba in varstvo tal

 

5
4
4

Predmet odprtega kurikula 2 5
Prosto izbirni predmet 5
Praktično izobraževanje 2 400 ur
DIPLOMSKO DELO 5

Katalog znanj s cilji in kompetencami predmetov

Modul in izbirne predmete izvajamo ob izbiri vsaj 20 študentov.

Program velja za študente, ki se bodo prvič vpisali v študijskem letu 2024/2025. Program do 2023/2024 je dostopen tukaj

Ključni področji programa sta urejanje prostora in komunalne službe ter komunalna infrastruktura.

Med študijem boste:

 • spoznali postopke preprečevanja vplivov na okolje v naseljih, industriji in drugih dejavnosti ter ukrepe za preprečevanje negativnih vplivov, izračunali boste ogljični odtis;
 • znali boste reševati realne okoljske probleme na področju oskrbovalnih sistemov, okoljskih tehnologij, proizvodnih procesov ter ključnih dejavnosti v naravnem in urbanem okolju;
 • se usposobili za prostorsko planiranje ter pridobili praktična inženirska znanja vzdrževanja in upravljanja z objekti in napravami.

Svoja znanja boste bogatili s primeri iz prakse.

Hibridni študij je sodoben način študija, ki združuje oboje - predavanja v živo in online, ki potekajo istočasno. Primeren je za VAS, ki vam je pomemben osebni stik s predavateljem v predavalnici, kot tudi za VAS, ki  zaradi oddaljenosti, službenih, družinskih in drugih obveznosti ne morete biti prisotni v živo, lahko pa ste online. 

Predavanja bodo potekala v učilnicah na šoli in online hkrati, sodobna avdio video strojna in programska oprema pa bo predavatelju omogočila takšno izvedbo, da boste vsi študenti imeli enako izkušnjo in enakovredne pogoje ne glede na to, ali boste na predavanjih v živo ali online. Na ta način bo omogočeno tudi enakovredno sodelovanje in interakcija s predavateljem.

Kako poteka hibridni študij

 • Uvod v študij: Ob začetku študija bomo za vas pripravili 14-dnevni uvajalni seminar, kjer boste spoznali virtualno učilnico, portal MOJA.DOBA z e-referatom, e-indeksom, spoznali boste načine komunikacije s sošolci, predavatelji in šolo, kako boste pisali izpite, oddali nalogo …
 • Urnik: Na začetku študijskega leta boste prejeli celoletni urnik, da si boste lahko organizirali vaš čas. Predmeti si bodo sledili eden za drugim, tako da boste opravljali samo en predmet naenkrat. Predmeti trajajo od 4 do 5 tednov.
 • Predavanja: Predavanje poteka istočasno za vse, tako za tiste, ki boste prisotni v predavalnici na šoli, kot za tiste, ki boste predavanja poslušali preko računalnika. Način boste izbrali  sami. Posnetki predavanj bodo dostopni vsem študentom. 
 • Študijska literatura: Predavatelji pripravijo in objavijo gradiva v spletno učilnico, do katerih boste imeli dostop vsi študentje 24/7.
 • Študijske aktivnosti: Pri predmetih boste vsi študentje opravljali tudi krajše naloge, seminarske ali projektne naloge. Naloge bodo jasno in pregledno objavljene v virtualni učilnici. 
 • Izpiti: Na koncu predmeta sledi izpit. Le-tega boste lahko opravljali na šoli ali online. Izpit poteka istočasno za vse. 
 • Podpora pri študiju: Pri študiju vas spremlja predavatelj, stalno vam je na voljo administrativna pomoč v referatu in računalniška pomoč. 
 • Obvezna oprema: Vsi študentje za študij potrebujete računalnik z dostopom do interneta, če pa boste predavanja spremljali od doma, pa tudi zunanjo USB kamero in slušalke.

Hibridni študij - sodoben in študentom prilagojen študij

 

Vpis za študijsko leto 2024/2025:

 • Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 15. marca 2024 - Prijavnica
 • Drugi prijavni rok: od 23. avgusta do 29. avgusta 2024

Vpisni pogoj je zaključena vsaj štiriletna srednja šola.

CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Plačilo šolnine v enkratnem znesku / samoplačnik
Šolnina za plačilo v enkratnem znesku za en letnik v študijskem letu 2024/2025 znaša 1.998,00 EUR. Šolnina mora biti poravnana najkasneje do roka, opredeljenega ob vpisu.

Obročno plačilo šolnine / samoplačnik
Plačilo šolnine za vsak letnik je možno plačati na 12 obrokov. Prvi obrok šolnine v študijskem letu 2024/2025 znaša 179,00 EUR in se poravna ob vpisu, vsi naslednji obroki po e-položnici do 20. dne v mesecu (od oktobra 2024 naprej).

Plačilo šolnine v primeru, da je plačnik delno ali v celoti podjetje
V primeru, da je plačnik šolnine podjetje, bo le-to poravnalo po izpolnjenem obrazcu »Izjava plačnika«, ki je priloga k pogodbi.

V drugem letniku plačate še prispevek za diplomski izpit po >> Ceniku.

Vaša investicija poleg kakovostne izvedbe študijskega procesa vključuje tudi nadstandardno izvedbo programa

 • Uvodna usposabljanja (uvodni dan in uvodni teden) za uspešen začetek študija: spoznavanje z informacijsko tehnologijo, ki podpira študijski proces, strategije in tehnike za uspešno (online) učenje in študij, netetika.
 • Dostop do portala, v okviru katerega so študentom na voljo: e-indeks, e-referat, ki omogoča spletno prijavo na izpit, naročanje potrdil, dostop do urnikov, obveščanje študentov preko SMS-sporočil, e-gradiva, ki jih je pripravila Višja strokovna šola DOBA, za predmete v posameznem študijskem programu.
 • Dostop in uporabo medijskega kotička v virtualnem učnem okolju, ki zajema dostope do: e-knjižnice, slovenskih in tujih spletnih časopisov in portalov, strokovnih revij v slovenskem in tujih jezikih, spletnih baz podatkov
 • Obravnava prošenj na komisiji za študentske zadeve
 • Mentorstvo in osebno tutorstvo v času študija, tehnično podporo
 • Sodelovanje gostujočih vrhunskih strokovnjakov iz prakse na različnih področjih
 • Microsoftov paket Office 365
 • Trikratno opravljanje izpitov
 • Storitve Kompetenčnega centra
 • Posebej organizirane dogodke v okviru Kariernega centra za pomoč pri vstopu na trg dela in načrtovanje kariere
 • Članarino za knjižnico

>> CENIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Kaj ponuja Dobin program?

Najnovejše znanje

Predmeti in vsebine temeljijo na najnovejših raziskavah, tehnoloških inovacijah in aktualni zakonodaji na področju varstva okolja.

Praktične izkušnje

Predavatelji prihajajo iz podjetij, ki se ukvarjajo z varstvom okolja in zelo kvalitetno povezujejo stroko s praktičnimi znanji in izkušnjami.

Prilagodljivost

Fleksibilen urnik predavanj in možnost online učenja, izbira hibridnega študija, ki omogoča usklajevanje študija z osebnim življenjem, tudi če ste zaposleni.

Karierna rast

Študij varstva okolja odpira vrata različnim kariernim priložnostim. Naši diplomanti so zelo uspešni na področjih kot so upravljanje z viri, trajnostni razvoj, obnovljiva energija, okoljsko svetovanje ...

Tina Potočnik,

študentka
Ležijo mi predmeti s področja varstva okolja, so pa tudi predmeti iz komunale zanimivi. Način študija je res super. S sprotnim delom se izogneš izpitom in opraviš vse v kratkem času.

Tina Potočnik,

študentka
Ležijo mi predmeti s področja varstva okolja, so pa tudi predmeti iz komunale zanimivi. Način študija je res super. S sprotnim delom se izogneš izpitom in opraviš vse v kratkem času.

Zaposljivost diplomantov in možnosti zaposlitve

Diplomanti programa Varstvo okolja in komunala se večinoma zaposlujejo v institucijah, organizacijah in podjetjih, kjer je treba upoštevati vplive na okolje, ali v organizacijah, ki so posebej specializirane za dejavnosti s področja okolja, npr. komunalna podjetja, laboratoriji, okoljski inštituti, centri za ravnanje z odpadki, tovarne in proizvodnje, inšpekcijske službe, v parkih oz. na območju naravne dediščine oziroma zavarovanih območjih …
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli