Kakovost

Višja strokovna šola

Kakovost

Višja strokovna šola je zavezana k nenehnemu izboljševanju vseh področij svojega delovanja, kar se odraža v procesu neprestanega spremljanja in zagotavljanja kakovosti. Imamo jasno zastavljeno strategijo, cilje, vrednote in ključne kazalnike za uresničevanje katerih skrbimo vsi: vodstvo, strokovni delavci, predavatelji, inštruktorji in online mentorji.

Samoevalvacija

Na Višji strokovni šoli je proces zagotavljanja kakovosti podprt z nenehno in sistematično samoevalvacijo, v katero so vključeni študenti, višješolski predavatelji, inštruktorji, mentorji, zaposleni strokovni in administrativni delavci ter vodstvo šole.
Odraža se v nenehnem spremljanju načrtovanja in izvajanja študijskega procesa, usposobljenosti izvajalcev pedagoškega procesa, primerljivosti študijskih dosežkov, razvojnem delu, aktivnem sodelovanju z okoljem in stalnem uvajanju izboljšav.

Zunanja evalvacija

28. in 29. maja 2015 je na Višji strokovni šoli DOBA Maribor potekala institucionalna zunanja evalvacija. Skupina strokovnjakov, ki jo je imenoval svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu, v delovanju šole ni našla neskladij z mednarodnimi in nacionalnimi standardi kakovosti. 

Višja strokovna šola Doba je prejemnica priznanja za kakovost v letu 2010.

Višja strokovna šola Doba je novembra 2010 prejela priznanje za kakovost za vzpostavljen sistem vodenja kakovosti v višjem strokovnem izobraževanju v okviru evropskega projekta IMPLETUM, Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije.


Višja strokovna šola je 2018 prejela priznanje Skupnosti višjih strokovnih šol za 20-letno kakovostno delo.

Sonja Založnik,

diplomantka
»Pri študiju na DOBI mi je bilo najbolj všeč, da je delo potekalo dinamično: sprotne obveznosti, da ne zaspiš med študijem in nimaš vsega naenkrat. Profesorje je zanimalo naše mnenje.«

Sonja Založnik,

diplomantka
»Pri študiju na DOBI mi je bilo najbolj všeč, da je delo potekalo dinamično: sprotne obveznosti, da ne zaspiš med študijem in nimaš vsega naenkrat. Profesorje je zanimalo naše mnenje.«
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo