Kakovost

Višja strokovna šola

Kakovost

Višja strokovna šola je zavezana k nenehnemu izboljševanju vseh področij svojega delovanja, kar se odraža v procesu neprestanega spremljanja in zagotavljanja kakovosti. Imamo jasno zastavljeno strategijo, cilje, vrednote in ključne kazalnike za uresničevanje katerih skrbimo vsi: vodstvo, strokovni delavci, predavatelji, inštruktorji in online mentorji.

Samoevalvacija

Na Višji strokovni šoli je proces zagotavljanja kakovosti podprt z nenehno in sistematično samoevalvacijo, v katero so vključeni študenti, višješolski predavatelji, inštruktorji, mentorji, zaposleni strokovni in administrativni delavci ter vodstvo šole.
Odraža se v nenehnem spremljanju načrtovanja in izvajanja študijskega procesa, usposobljenosti izvajalcev pedagoškega procesa, primerljivosti študijskih dosežkov, razvojnem delu, aktivnem sodelovanju z okoljem in stalnem uvajanju izboljšav.

Poročila

  • Letno poročilo 2021 s samoevalvacijo za študijsko leto 2020/2021
  • Letno poročilo 2022 s samoevalvacijo za študijsko leto 2021/2022

Zunanja evalvacija

Septembra 2020 je skupina strokovnjakov Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS izvedla online evalvacijo višje strokovne šole in ob koncu so pripravili evalvacijsko poročilo, v katerem izpostavljajo dobro sodelovanje šole z lokalnim okoljem, s študenti in podjetji. Prepoznavajo, da ima šola angažirane in visoko motivirane zaposlene in predavatelje, ki izkazujejo visoko odzivnost na potrebe študentov. Poudarili so tudi prednost predavateljev, ki prihajajo iz prakse. Prav tako so izpostavili kakovost sistema praktičnega izobraževanja in sodelovanja z mentorji v podjetju.

V okviru institucionalne evalvacije so strokovnjaki iz nacionalne agencije pridobili tudi mnenja študentov, ki so zadovoljni s študijem, vodstvom in zaposlenimi. Izpostavljena je bila kakovostna podpora za učinkovito spremljanje in izvajanje študijskega procesa ter dobro razvit sistem informiranja študentov.

 V svojem končnem mnenju so strokovnjaki med drugim pohvalili tudi opremljenost predavalnic s kakovostno informacijski tehnologijo, virtualno učno okolje ter odlično organizacijo online študija.

Višja strokovna šola Doba je prejemnica priznanja za kakovost v letu 2010.

Višja strokovna šola je leta 2018 prejela priznanje Skupnosti višjih strokovnih šol za 20-letno kakovostno delo in leta 2010 priznanje za kakovost za vzpostavljen sistem vodenja kakovosti v višjem strokovnem izobraževanju v okviru evropskega projekta IMPLETUM, Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije.

 

Sonja Založnik,

diplomantka
»Pri študiju na DOBI mi je bilo najbolj všeč, da je delo potekalo dinamično: sprotne obveznosti, da ne zaspiš med študijem in nimaš vsega naenkrat. Profesorje je zanimalo naše mnenje.«

Sonja Založnik,

diplomantka
»Pri študiju na DOBI mi je bilo najbolj všeč, da je delo potekalo dinamično: sprotne obveznosti, da ne zaspiš med študijem in nimaš vsega naenkrat. Profesorje je zanimalo naše mnenje.«
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Deli